• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Лаборатории

Микробиологична диагностика на инфекции и инфекциозни заболявания.
Лабораторията извършва следните изследвания на клинични материали от:

 • ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА;
 • УРОГЕНИТАЛНА СИСТЕМА;
 • РАНЕВИ/ ГНОЙНИ СЕКРЕТИ;
 • ОЧНИ СЕКРЕТИ;
 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ;
 • ПУНКТАТИ;
 • ДРЕНАЖИ;
 • КАТЕТРИ;
 • ХЕМОКУЛТУРИ;
 • СЕРУМ за AST/ специфичен /;
 • ЛИКВОРИ ОКОЛНА СРЕДА;
 • КОНСУЛТАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

Tелефони:
Началник лаборатория – д-р Юлия Димитрова - тел.: 02/ 8154 293
Лаборатория: 02/ 8154 330

Лабораторията по цитогенетика извършва постнатална цитогенетична диагностика чрез хромозомен анализ при деца с малформативни синдроми, изоставане в нервно-психичното развитие, разстройства в половото развитие и микроделеционни синдроми, при техните родители и родственици при необходимост, както и на пациенти с репродуктивни нарушения – спонтанни аборти, мъртвораждания, раждане на
деца с малформативни синдроми, стерилитет. Лабораторията обслужва клиниките на СБАЛДБ, СБАЛАГ,,Майчин дом”, други здравни заведения в София и страната.

Лабораторията по цитогенетика участва в провеждането на цитогенетична диагностика в рамките на Националната програма за профилактика на наследствените болести и предразположения. 


Началник лаборатория – д-р И.Бонева, генетик

Телефони: 02/ 81 54 203

 • Вирусологична лаборатория е специализирана за диагностика на вирусни инфекции в детската възраст.
 • Отделен сектор в лабораторията е молекулярната диагностика на вирусните инфекции. С въведения от 1995 год. метод - Верижна полимеразна реакция, се изследват проби за откриване на нуклеиновите киселини на различни вируси. Това изследване е от особено значение за мониторирането и лечението на тези инфекции.
 • Респираторните вирусни инфекции се диагностицират с бърз имунофлуоресцентен метод. Изследват се и ентеровирусни инфекции.

Началник лаборатория – д-р Анелия Цветанска д.м.,вирусолог,н.с.

Телефони: 02/ 81 54 273 / 337

Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: •много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др.; •съвременни автоматични анализатори с голям капацитет; •микрометоди - хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи денонощно.

Началник лаборатория  - д-р Нели Томова

Телефони: 02/ 81 54 233 / 243 / 311