• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Клиники

Клиниката по детска неврология е единствената университетска детска клиника, отворена 24 ч. в денонощието, за обслужване на деца до 18 год.възраст, със спешни неврологични състояния. В клиниката се хоспитализират деца със заболявания на нервната система, мускулни заболявания, умствено изоставане.

Основни дейности:

 • планов прием на неврологично болни деца с цел диагностично уточняване и лечение.
 • Спешен прием на болни от гр. София и страната, нуждаещи се от неврологична помощ.
 • Извършват се високоспециализирани дейности – ЕЕГ, ЕМГ и предизвикани потенциали /слухови, зрителни и соматосензорни/, както и трансфонтанелна ехография.

litvienkoНачалник клиника – проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м. – детски болести, детска неврология

Телефони за връзка: 02/81 54 271/ 317

Лекари:

Д-р Мария Божидарова
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Геновева Тачева

Основни дейности:

 • В отделението по ендокринология  се осъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна от   0 – 18 години с ендокринни заболявания, вродени и придобити  костни заболявания, метаболитни  болести, хромозомни болести и  малформативни синдроми свързани  с нарушения в растежа и половото развитие. Прилагат се най- новите достижения на функционалната, образната и хормоналната диагностика.

Телефони за връзка: 02/ 81 54 281

 • В отделението по диабет се осъществява диагностика и лечение на деца със захарен диабет от 0- 18 години; установяване на предразположение и профилактика на захарния диабет; метаболитен скрининг; обучение на деца с диабет и техните семейства; диагноза и лечение на затлъстяването в детската възраст; диагноза и лечение на хипогликемичен синдром;

Телефони за връзка: 02/ 81 54 241

 • В сектор “Клинична генетика” се осъществява диагностика и лечение на деца с метаболитни заболявания, с дизморфични синдроми, с умствена изостаналост. Извършват се  пренатална диагностика, генетични консултации при репродуктивна недостатъчност, биохимичен и ултразвуков скрининг при бременни

Телефон за връзка: 02/ 81 54 341

 

doz-stefanova


Началник клиника – доц. д-р  Елисавета Стефанова, д.м., детски болести, детска ендокринология 

Тел. за връзка: 02/  81 54 353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекари:
 
Отделение по Генетика
Доц. Даниела Авджиева
Д-р Адил Кадъм
Д-р Траян Делчев
Д-р Цветина Велева
 
Отделение по диабет
Доц. Радка Савова
Д-р Наташа Янева
Д-р Искра Модева
Д-р Оля Славчева
 
Отделение по ендокринология
Д-р Десислава Йорданова
Д-р Здравка Тодорова
Д-р Михаела Димитрова

 

Клиниката по детска гастроентерология е част от структурата на СБАЛДБ „проф.Иван Митев” – София. Клиниката е първата специализирана по детска гастроентерология с над 40 годишна история. Тук се  осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност за деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и задстомашната жлеза.Плод на научните й разработки са внедрените в практиката методи за определяне на фекален алфа1антитрипсин , антиендомизиумни антитела за диагностика на глутенова ентеропатия,  лабораторна и генетична диагностика на метаболитни заболявания на черния дро фб,  рН метрия на хранопровод,еластография на черен дроб. През 1973година за първи път в България се прилагат ендоскопски методи/фиброгастроскопия и фиброколоноскопия/ за диагностика заболявания на гастроинтестиналния тракт. От 1993година Клиниката е пионер в развитието на чернодробната трансплантология в България. До настоящия момент през клиниката са подготвени и проследявани 45 деца с осъществена чернодробна трансплантация.

В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести,както и по субспециалноста детска гастроентерология. Нейни специалисти участват в курсовете по абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия. Клиниката по Детска гастроентерология е асоцииран член на БДГЧХ, Българското дружество по абдоминална ехография.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

• Диагностика и лечение на деца с гастроинтестинална патология от цялата страна

• Функционална, имунологична, ендоскопска, биопсична и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт и тяхното съвременно лечение, полипектомия, 24ч рН- импеданс метрия

• Клиниката е референтен център за лечение на болест на Крон в детска възраст

• Комплексна диагностика/вкл ехография , еластография и чернодробна биопсия/ и лечение на деца с хронични чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност /хронични вирусни хепатити, автоимунен хепатит, метаболитни заболявания на черния дроб/. Клиниката е референтен център за лечение на деца с болест на Wilson.

• В клиниката се диагностицират и лекуват деца с болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища (жлъчно-каменна болст, аномалии на жлъчните пътища), болести на панкреаса (вродни аномалии, панкреатити, заболявания с дефицит на екзокринната панкреасна функция – муковисцидоза, изолирани ензимни дефицити).

• Подготовка на деца за за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;

• Клиниката е референтен център за лечение и проследяване на деца със синдром на късо тънко черво и интестинална недостатъчност. Тук се осъществяват тотално парентерално хранене и обучение на родителите за провеждане на парентерално хранене в домашни условия.

• Комплексно изследване и лечение на деца с хранителна алергия от цялата страна;

 

ЕКИП

Д-р Елена Лазарова- в.и.д. Началник клиника по детска гастроентерология, педиатър, детски гастроентеролог, хоноруван преподавател

lazarova gastro

Завършва Медицински университет София през 1984г. Има придобити специалности по педиатрия и детска гастроентерология , с над 35 години трудов стаж.
До 2006година е главен асистент в Клиниката по детска гастроентерология-СБАЛДБ. От 2007-2019година е част от екипа на Детска клиника –Токуда болница. От 1.1.2020г ръководи клиниката по Детска гастроентентерология на СБАЛДБ-проф.Иван Митев”. Владее ендоскопски методи за диагностика на заболявания на храносмилателната система, ехография на коремни органи, чернодробна биопсия, 24ч.рН-импеданс метрия за диагностика на ГЕРБ.
Д-р Лазарова има над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, учебници по педиатрия, участия в конгреси и конференции по педиатрия и детска гастроентерология.

 

 Д-р Петьо Георгиев Хаджийски, педиатър, детски гастроенетеролог, д. м., главен асистент

hadjiiski gastroД-р Петьо Хаджийски завършва Медицински университет  гр. Пловдив през 1993 г. През 2002 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2011 г. специалност по Детска гастроентерология. От 2014 г. до момента е част от екипа  на клиниката по детска гастроентерология на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев",  През 2019 год. защитава дисертационен труд на тема „ Характеристика на Helicobacter pylori инфекцията в детска възраст у нас“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ .Специалист по детски болести и детска гастроентерология с над 25 години опит. Диагностицира, провежда лечение и наблюдение на деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, възпалителни чревни заболявания, заболявания на  черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса и хранителни алергии в детска възраст. Д-р Хаджийски извършва абдоминална доплер  ехография, горна и долна ендоскопия (фиброгастроскопия и фиброколоноскопия), чернодробна и тънкочревна биопсия. Има над 50 научни  публикации в международни и български списания и множество цитирания. Член на Българска педиатрична асоциация и Българското дружество по гастроентерология.

 

Д-р Мила Байчева, педиатър и детски гастроентеролог,хоноруван преподавател

baicheva gastroД-р Мила Байчева завършва медицина в МУ гр. София през 2003 година и последователно придобива специалност по детски болести и детска гастроентерология.
Д-р Байчева работи в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене от 2007 година, като за периода 2014-2017 в продължение на три години работи в Клиника по чернодробни заболявания към Детската болница в Бирмингам, както и като Детски гастроентеролог в Great Ormond Street Hospital for Children в Лондон, Великобритания.
Научните й интереси са в областта на чернодробните заболявания и трансплантация в детската възраст, възпалителните чревни заболявания, редките болести и др.

 

 

 

 

Д-р Деница Кофинова, детски гастроентеролог,  д.м, асистент

kofina gastro Д-р Деница Кофинова завършва с отличие медицина в МУ София през 2014 гОт 2015 г. започва работа в Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ София. От 2016 г. е асистент. През юни 2020 г. успоредно защитава дисертационен труд върху 2D еластография, на тема „Оценка на фиброзата при деца с хронични чернодробни заболявания“, и придобива специалност детска гастроентерология. Има 22 участия в международни и 19 в български конференции и конгреси, 13 публикации в реферирани и индексирани списания, от които 1 в списание с IF, участие в учебник по педиатрия. През 2020 г. получава награда за млад учен „Акад. Асен Хаджиолов“ в областта на клиничните науки. Има интереси и опит в областта на хроничните чернодробни заболявания, проследяване на чернодробно трансплантирани пациенти, хронични възпалителни чревни заболявания, хранене и други.

 

Д-р Христо Найденов, специализант по педиатрия

naidenov gastroД-р Найденов завършва  медицина в Медицински Факултет към Тракийски Университет, гр. Стара Загора през 2013г. От  2014-2017год.   работи в Клиника по Токсикология  УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”– Детско Отделение.
Впоследстиве е специализант по педиатрия към Първа Детска Консултативна Клиника.
От 2017- до настоящия момент  работи като лекар в ГППМП „ Моят Лекар”. От месец август т.г е част от екипа на клиниката като специализант по педиатрия.

 

 

 

 

Старша мед.сестра Силва Доцева

sestra gastroЗавършила програма бакалавър в Институт по здравни кадри през 1984година.
През 2014 година преминава и завършва магистърски курс във Факултет по Обществено здраве при МУ-гр.София и придобива професионлана квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика”.
М.с Доцева работи в Клиниката над 30 години с изключителен опит в провеждането на ендоскопски изследвания,чернодробна биопсия, обслужване на деца с интестинална недостатъчност.

 

 

с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
 • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
 • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
 • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
 • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.

stefan-stefanovНачалник клиника – доц. д-р Стефан Стефанов

Телефон за връзка: 02/ 81 54 221 / 236 / 276

Лекари:

Доц. Албена Телчарова
Доц. Анна Дашева
Д-р Маргарита Ганева
Д-р Ваня Калева
Д-р Катя Темелкова
Д-р Теодор Василев

Единствената специализирана клиника по детска нефрология, с единственият център по детска хемодиализа в страната.

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на всички вродени и придобити заболявания на отделителната система;
 • Диализно лечение- хемодиализа и перитонеална, на деца с хонична бъбречна недостатъчност;
 • Предтрансплатационна подготовка и посттрансплатационно наблюдение на деца с бъбречна трансплантация;
 • Съвременна функционална и образна диагностика на заболявания на отделетелната система при деца.

Началник клиника  – доц. д-р Мария Гайдарова

maria-gaidarovaКлиника по нефрология

Лекари:

Д-р Галина.Златанова
Д-р СтефкаЯнкова
Д-р Грета Михнева
Д-р Борис Стоилов

Отделение по хемодиализа:

Лекари:

Доц. Полина Митева
Д-р Кремена Димитрова 
Д-р Ивелина Димитрова

 

Телефони за връзка:
Нефрология - 02/ 81 54 325 / 346
Хемодиализа - 02/ 81 54 322; 02/ 952 00 51