СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Проф. д-р Иван Митев

Проф. д-р Иван Иванов Митев е роден на 04.10.1924 г. в с. Крушовица, Врачанско. Включва се като доброволец в Българската армия и участва в боевете във Втората световна война.
Завършва медицина в гр. София с отличен успех. Разпределен е на работа като инспектор по майчинство и детство при Окръжния здравен отдел в гр. Русе. От 1953 г. до 1960 г. е началник на този отдел. Фокусът на вниманието е насочено към предоставяне на качествено здравеопазване, строеж на нова областна болница в гр Русе и снижаване на детската смърт в региона, особено в Лудогорието.

От 1960 г. проф. Митев работи в Научния институт по педиатрия (НИП). Тук той преминава цялата йерархична стълба – от научен сътрудник през доцент, професор, ръководител клиника, зам. директор и директор. Той ръководи НИП от края на 1984 г.до 1989 г., когато в него работят повече от 700 човека, а леглата са повече от 600. Негова заслуга е построяване на сградата на поликлиниката към Университетската педиатрична болница, която е основен наследник на бившия НИП.
Съществен е приноса на проф. Митев за развитие на Клиниката по ревмокардиология.
Неговите научни интереси са в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на ревмокардиологичните заболявания, и по-специално към безкръвната функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания. Има над 50 научни публикации, вкл. и в чуждестранни научни списания. Един от най-активните автори по проблемите на социалната педиатрия. Венец на научните му търсения е открития от него Шести сърдечен тон, за което има Диплом за научно откритие № 2 с приоритет от 23.07.1973 г. Немалка е заслугата на проф. Митев за подготовката на няколко поколения български лекари и за квалификацията на кадрите в областта на педиатрията, и особено в детската ревмокардиология.
Проф. д-р Иван Митев е бил дълги години национален консултант по педиатрия, председател на Софийския клон на педиатричната асоциация, член на редколегията на сп.”Педиатрия”. 

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240