СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение по ендокринология

Диагностична и лечебна дейност

Утвърждаването през 1997 г. на детската ендокринология като субспециалност в педиатрията определи Клиниката като основна база за диагноза и лечение на пациенти от цялата страна. В отделението се хоспитализират деца с нарушения във функциите на всички ендокринни жлези. Отделението има традиции в диагностиката и лечението на нарушенията в растежа с различна етиология. За целта са разработени и се провеждат високо специализирани функционални тестове за определяне на редица хормонални нарушения. За първи път преди повече от 30 години тук започва лечение с растежен хормон, което днес се прилага при голяма група деца със синдрома на Търнър и хипофизарен нанизъм. Клиниката има и над 30 годишен опит в лечението на Идиопатичен централен ранен пубертет. Отделението е последната инстанция за етиологично уточняване на трудни за диагноза случаи от цялата страна. Работи се по много проблеми на съвремието ,каквото е затлъстяването в детската възраст с добър ефект. Немалка част от пациентите са интердисциплинарни и изисква съвместните усилия на специалистите от другите клиники на болницата. В отделението се провежда лечението на откритите с масовия неонатален скрининг деца с вродена хипофункция на щитовидната жлеза и вродена надбъбречна хиперплазия. Отделението по ендокринология разполага с ехографски апарат и обучени специалисти – детски ендокринолози за образна диагностика на заболявания на щитовидната жлеза. Децата с нарушения във функцията на надбъбречните жлези са значителна част от контингента на отделението. Вродената надбъбречна хиперплазия е заболяване, което често може да завърши летално в неонаталния период, ако диагнозата е поставено късно или лечението е неадекватно. Отделението по ендокринология работи в добра колаборация със Сектора за скринингова диагноза и Клинична лаборатория на СБАЛДБ, в която от около 4 години се извършват и хормонални изследвания, с цитогенетичната лаборатория на болницата, с Националната генетична лаборатория.

Учебна дейност

Детската ендокринология и медицинската генетика са утвърдени като отделни медицински специалности и това определя водещата роля на Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични заболявания в обучението на студенти по медицина, стоматология, ерготерапия и ръководството на следдипломната специализация на лекари, което е признание за нейното важно място в педиатричната наука и практика.
Клиниката е с дългогодишни традиции в учебната дейност и научната дейност.
Отделението по Ендокринология разполага със 4-ма лекари ,6 медицински сестри и 2-ма санитари .Всички длъжности са заети в момента.

Екип: 

доктор Михаела Димитрова
Д-р Михаела Димитрова -
Младенова, дм 
Телефон: 02/8154 353

Д-р Михаела Димитрова завършва медицина в Медицински университет – София през м. октомври 2011 г. От м. април 2012 г. до м. април 2016 г. е редовен докторант към Катедра по Педиатрия, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика. През м. ноември 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Диагностика и лечение на пациенти с централен преждевременен пубертет“. 

В периода м. май 2014 г. – м. април 2018 г., д-р Димитрова специализира Педиатрия към Медицински университет – София с база СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, а от м. юни 2018 г. е специалист по Педиатрия. От м. януари 2019 г. до м. декември 2020 г. специализира Детска ендокринология и болести на обмяната, а от м. юни 2021 г. е специалист по Детска ендокринология и болести на обмяната.
От м. август 2017 г. до м. август 2020 г. е асистент към Катедра по Педиатрия, МУ – София, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, към Клиника по ендокринология диабет и клинична генетика. От м. юни 2020 г. е главен асистент към Клиника по ендокринология диабет и клинична генетика.  

Д-р Здравка Петрова Тодорова
Email: todorova_zd@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 353

Д-р Здравка Тодорова завършва своето средно образование в АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас. След своето дипломиране в Медицински университетт – София през 2006 г. започва работа като ординатор Клиника по ендокринология към СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" София. През 2016 г. д-р Тодорова придобива специалност по Педиатрия, а през 2019 г. - специалност по Детска ендокринология и болести на обмяната. През 2016 г. печели конкурс за асистент в Катедра по Педиатрия към Медицински университет София. Участва в многобройни национални и международни конгреси и семинари, автор и съавтор е в множество публикации. Членува в Българско дружество по ендокринология, Българско национално сдружение по детска ендокринология и Европейска асоциация по детска ендокринология (ESPE).

Д-р Десислава Йорданова
Телефон: 02/8154 353

Д-р Десислава Йорданова завършва медицина в МУ гр. Плевен през 2002 г. и последователно придобива специалност по детски болести и детска ендокринология и болести на обмяната. От 2012 г. работи в Отделение по ендокринология към Клиника по ендокринология и клинична генетика на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
Има участие в редица форуми и научни срещи с българско и международно участие в областта на педиатрията, детската и обща ендокринология. Научните й интереси са в областта на диагностика и лечение на изоставане в растежа, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и витамин Д, отклонения в пубертета, заболявания на щитовидната жлеза и затлъстяване. 

д-р Ваня Герждикова
Телефон: 02/8154 353

Д-р Ваня Герджикова завършва медицина в МУ-София през 2012 г. От 2013 г. е специализант по Педиатрия в СБАЛДБ-ЕАД „проф. Иван Митев”. От месец януари 2021 г. е докторант към клиниката по Ендокринология с тема „Хиперинсулинизъм в пубертетна възраст”.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240